Waarom Visie.nl?

Omdat je je wilt focussen op de juiste doelgroep. Meer woorden hebben we er niet voor nodig. Je wilt de goede dingen doen en de dingen goed doen; doing the right things and doing the things right. Visie.nl draagt bij aan de impact van organisaties of teams door reflectie op identiteit en imago en de uitkomsten hiervan om te zetten in effectieve doelgroepbenadering.

visie-1kopiekopie

Hoe?  

We maken de gewenste identiteit meetbaar in termen van kennis, houding en gedrag. Dit doen we middels de zogenoemde kernwaarden. Kernwaarden zijn belangrijk omdat ze richting geven en houvast bieden aan zowel klanten als medewerkers; ze laten zien waar jouw organisatie of team voor staat. Ze zijn het fundament waarop je bouwt.

We gaan het imago meten van jouw organisatie. Al naar gelang jouw behoefte, is dit imago onderzoek intern, extern of beiden. De uitkomsten van dit onderzoek geven een duidelijk beeld van hoe er naar je gekeken wordt; van de perceptie die anderen van jouw organisatie of team hebben. Deze ‘anderen’ kunnen leden zijn van andere teams, klanten, leveranciers, etc. Dit beeld wordt eveneens in kernwaarden uitgedrukt. Op deze manier leg je de mogelijkheden (of noodzakelijkheden) bloot waar je kunt optimaliseren om in lijn te komen met de essentie -de kernwaarden- van jouw organisatie.

We gaan alle communicatiemiddelen analyseren in verhouding tot de gewenste identiteit en het werkelijke imago. Op grond van deze analyse adviseren wij over hoe het eventuele gat hiertussen te dichten valt: hoe onderneming en doelgroep nader tot elkaar komen. We bouwen een effectieve doelgroepbenaderingsstrategie.

Bekijk voor meer informatie de brochure

TEVREDEN VOORGANGERS